Anmeldung / Inscription

Formular Download:

Download: Teilnahmebedingungen/Conditions de participation (PDF)

Download: Anmeldung / Inscription (PDF)
 Download: Anmeldung / Inscription (MS WORD)

 

Formular bitte an folgende Adresse verschicken / s.v.pl. envoyer à

Ferd Gloesener
42, an Uerbech
L-7418 Buschdorf

Online Anmeldung / Inscription en ligne

Upload Fotos
Size limit for each file is 5.00 MB